Formål med grupperne

Det overordnede formål med ”GRUPPER FOR BØRN, UNGE OG DERES FORÆLDRE” er, at skabe meningsfulde fællesskaber for udsatte og sårbare børn og unge mellem 7 – 14 år og deres forældre.

Mange børn oplever at være særligt ensomme og særligt udsatte, når de vokser op i en familie, hvor mor og far fx ikke bor sammen eller er ramt af psykisk sygdom. I grupperne får børnene mulighed for at opleve et fællesskab, et frirum og en tryghed i forhold til at mødes med andre børn i samme situation. Gruppen kan også fungere som et sikkert ståsted, hvorfra børnene kan se på det der er vanskeligt og blive støttet i deres mestring.

Vores erfaring med børnegrupperne er, at de mindsker børnenes og de unges oplevelse af at være alene i deres særlige situation, hvilket er en stor lettelse og åbenbaring for de fleste børn.

OBS! Vær opmærksom på, at børns deltagelse i grupperne forudsætter, at en eller begge forældre deltager i sideløbende forældregruppe 4 til 6 gange under forløbet.

Hvem kan deltage i GRUPPER FOR BØRN, UNGE OG DERES FORÆLDRE

Tilbuddet er gratis og grupperne er for sårbare og udsatte børn og unge i alderen 7 – 14 år, som bor i Københavns Kommune.

Målgruppen er børn, der har en børnesag, og børn der er henvist gennem SL § 11.
Konkret drejer det sig om børn, der mistrives i deres dagligdag. Fx:

 • forældre eller andre er bekymrede for, hvordan barnet har det
 • dårlig trivsel i skolen
 • spinkle sociale relationer / venner
 • Trist / indadvendt
 • Udadreagerende / vred / i konflikt
 • konflikter i hjemmet
 • børn der er i familiebehandling med deres forældre og hvor det vurderes at barnet har brug for sit eget ’rum’

Børn er ikke i målgruppen hvis:

 • barnet ikke ønsker at deltage i en børnegruppe
 • barnet har et individuelt behandlingsbehov, eller der er mere alvorlige bekymringer for barnet / familien – der ikke bliver håndteret andre steder
 • barnet er ikke i målgruppen hvis der ikke er samtykke fra begge forældre

Hvad laver man i en gruppe

Aktiviteterne i vores grupper afhænger af børnenes og de unges alder.

Vi lægger vægt på, at børnene og de unge har det sjovt, og at grupperne sætter en tryg ramme for at være sammen med andre børn og unge omkring lege, aktiviteter og øvelser i vekslen mellem alvor og sjov, - lethed og tyngde.

Fælles for de grupper vi har afsluttet: Faste ritualer, fx velkomst med lys, runde hvor børnene fortæller hvordan har mit ansigt det i dag, hemmelig ven runde, digtning af eventyr, pause med frugt/saft og fri snak, afspænding, farvel.

Udover de faste gruppe ritualer deler børnene og de unge deres individuelle historier med hinanden. Det gør de ved at tegne og forklare dem, modellere og brainstorme om dem. Hver gruppegang har som regel et tema.

Beskrivelse af indhold i forældregruppe er under udarbejdelse

Hvordan får man plads i en gruppe

Det er socialforvaltningens børnefamilieenheder, skolesocialrådgivere, sundhedsplejerske, forældre, hospitaler o.a. som visiterer børn og unge til grupperne.

Hvis en medarbejder vurderer, at et barn eller en ung person, kunne have glæde af at være med i et gruppeforløb, udfylder medarbejderne en visitationsformular, som ligger her på hjemmesiden.

Sådan gør du:

 • Henviser, udfylder et visitationsskema, der ligger på hjemmesiden nedenfor.
 • Skemaet sendes til Tine Koefoed, Mail: lp56@sof.kk.dk
 • Henviser bliver kontaktet af én af gruppelederne, med henblik på en forsamtale.
 • Forsamtalen foregår ofte der hvor grupperne afholdes med deltagelse af barn, forældre og gruppeleder. Henviser kan efter ønske deltage ved samtalen
 • Hvis der efter forsamtalen er enighed om, at deltagelse i en gruppe er en god ide, kan barnet begynde i én af grupperne.  

Visitationsguide til sagsbehandlere og andre henvisere

 1. Sagsbehandler/anden henviser, udfylder visitationsskema, som findes på  http://www.grupperforbornogunge.kk.dk. Vær opmærksom på, at sagsbehandler altid skal involveres i henvisningen, hvis barnet har en børnesag. Er du i tvivl, så undersøg det.

 2. Vær opmærksom på, at barnets deltagelse i grupperne forudsætter, at en eller begge forældre deltager i sideløbende forældregruppe 4-6 gange under gruppeforløbet.

 3. Visitationsskema sendes til Tine Koefoed lp56@sof.kk.dk . Ved denne kontakt får henviser en pejling på om der er plads i gruppen.

 4. Sagsbehandler hører barnet og udarbejder en handleplan eller sender den eksisterende handleplan med tilføjede mål der omhandler gruppeforanstaltningen. Se eksempler nedenfor.

 5. Halvejs i forløbet sender gruppeleder sagsbehandler en kort mail-opfølgning på barnets forløb, til evt. brug for 3 måneders opfølgningen.

 6. Ved afslutningen af barnets gruppeforløb, udarbejder gruppeleder en kort statusskrivelse i CSC. 

Eksempler på handleplansmål kunne være:

 • At Tobias skal få mulighed for at tale om de udfordringer, der er ved at have en mor, som er ramt af psykisk sygdom.
 • At Sofie skal tilbydes at deltage i et børnegruppeforløb mhp at dele erfaringer, tanker og følelser med andre børn, der ligeledes har én eller begge forældre med psykisk sygdom. Samtidig er det målet, at hun får større viden og forståelse for hvad hendes forældres psykiske sygdom indebærer.
 • At Lene får mulighed til at være i et forum, hvor hun kan dele sine oplevelser og få inspiration fra andre børn, til hvordan hun kan håndtere svære situationer i sin familie.
 • At Andreas får mulighed for at være en del af et fællesskab, og gennem dette få en oplevelse af ikke at stå alene med problemerne i sin familie.